Wstęp:

Fundacja Adapa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fundacjaadapa.pl

Data publikacji strony internetowej:
2018-12-17

Data ostatniej aktualizacji:
2021-09-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spowodowane jest to niezgodnościami wymienionymi poniżej:

  • materiały video umieszczone na stronie nie posiadają alternatywnej formy odczytu (audiodeskrypcji, tłumaczenia na język migowy, napisów w filmach)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona jest również wyposażona w szereg narzędzi ułatwiających dostęp do publikowanych treści:

  • zwiększenie/zmniejszenie tekstu
  • tryb “skala szarości”
  • opcja “wysoki kontrast”, “negatywny kontrast”
  • opcja “jasne tło”
  • podkreślone linki
  • czytelna czcionka

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Fundacji Adapa.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kamiński, adres poczty elektronicznej: kaminski.adapa@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 533 457 779. Tą samą drogą można składać o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Fundacja Adapa powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja Adapa niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja Adapa może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Fundacja Adapa odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Fundacja Adapa znajduje się w Gdyni przy ul. Gen. J. Hallera 31a. Budynek jest jednopiętrowy. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem na trzy samochody. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Na parterze znajdują się cztery pracownie, biuro, pomieszczenie socjalne dla pracowników, a także trzy toalety, w tym jedna w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętrze znajdują się pozostałe pracownie, magazyn, pokój z dokumentami, pomieszczenie socjalne dla pracowników i wolontariuszy oraz dwie toalety, z czego jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się schodołaz, dzięki któremu możliwe jest wejście na piętro.